Hľadať

Ochrana osobných údajov

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásada zákonnosti

Osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.

Zásada minimalizácie osobných údajov

Spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.

Zásada správnosti

Spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili.

Zásada minimalizácie uchovávania

Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú;

Zásada integrity a dôvernosti

Osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

Zásada zodpovednosti

Prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Právo na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Právo na opravu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na výmaz osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA A SPROSTREDKOVATEĽA

Prevádzkovateľ

  • Prevádzkovateľ je povinný pravidelne preverovať trvanie účelu spracúvania osobných údajov a po jeho splnení bez zbytočného odkladu zabezpečiť výmaz osobných údajov; to neplatí, ak osobné údaje sú súčasťou registratúrneho záznamu.
  • Prevádzkovateľ zabezpečuje vyradenie registratúrneho záznamu, ktorý obsahuje osobné údaje, podľa osobitného predpisu.
  • Prevádzkovateľ, teda prácaaa, s.r.o. je v takom prípade oprávnená spracúvať predovšetkým nasledovné osobné údaje:

a) meno, priezvisko a titul;
b) dátum narodenia a adresa trvalého bydliska;
c) adresa prechodného bydliska (ak existuje);
d) dosiahnuté vzdelanie a prax;
e) nadobudnutá prax (informácie o predchádzajúcich zamestnávateľoch, pracovné pozície, na ktorých som pracoval, dĺžka zamestnania);
f) informácie o tom na výkon akých činností mám oprávnenie (preukaz na VZV, zváračský preukaz, a pod.);
g) telefónne číslo a adresa elektronickej pošty;
h) IP adresa;
i) ostatné údaje, ktoré som uviedol v dotazníku, resp. v životopise, napr. fotografia;
(ďalej len ako „osobné údaje“).

Sprostredkovateľ

  • spracúvanie osobných údajov sprostredkovateľom sa riadi zmluvou alebo iným právnym úkonom, ktorý zaväzuje sprostredkovateľa voči prevádzkovateľovi a v ktorom je ustanovený predmet a doba spracúvania, povaha a účel spracúvania, zoznam alebo rozsah osobných údajov, kategórie dotknutých osôb a povinnosti a práva prevádzkovateľa.

Právo na náhradu škody a zodpovednosť

  • každá osoba, ktorej vznikla majetková ujma alebo nemajetková ujma v dôsledku porušenia práva, má právo na náhradu škody od prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa.
  • prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ sa môže zbaviť zodpovednosti, ak preukáže, že vznik škody nezavinil.

Bezpečnosť spracúvania

Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní prijať so zreteľom na najnovšie poznatky, na náklady na vykonanie opatrení, na povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov

Informácie, ktoré sa majú sprístupniť alebo poskytnúť dotknutej osobe

Prácaaa, s.r.o. na svojom webovom sídle sprístupní najmä

  • identifikačné údaje a kontaktné údaje,
  • informácie o účele spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené,

Právo na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo získať od prácaaa, s.r.o. potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak to tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a príslušné informácie (účel, kategóriu, dobu ...).

POSTAVENIE, PÔSOBNOSŤ A ORGANIZÁCIA ÚRADU zabezpečuje Úrad na ochranu osobných údajov. Sídlo má v Bratislave.

KONANIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účelom konania o ochrane osobných údajov (ďalej len „konanie“) je zistiť, či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu tohto zákona alebo osobitného predpisu2) v oblasti ochrany osobných údajov, a v prípade zistenia nedostatkov, ak je to dôvodné a účelné, uložiť opatrenia na nápravu, prípadne pokutu za porušenie tohto zákona alebo osobitného predpisu2) pre oblasť ochrany osobných údajov.

Konanie je neverejné.

NENAŠLI STE PRÁCU, KTORÁ BY VÁS ZAUJALA?

Zanechajte nám kontakt a my vás budeme pravidelne informovať o nových pracovných ponukách